Pred nástupom na pobyt vám odporúčame preštudovať náš ubytovací poriadok

 • Na chate Kukulienka ubytovávame hostí, ktorí sa riadne prihlásia cez internetový formulár alebo telefonicky na čísle 0904 305 628 a pri príchode predložia platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Hostia sú zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov.
 • Platba za pobyt a daň z ubytovania v sume 0,60 €/osoba/deň sa platí v deň nástupu na pobyt.
 • Cenník ubytovania je zverejnený na stránke www.chatakukulienka.sk a vyvesený aj na chate.
 • Príchod na chatu: V deň príchodu prebieha ubytovanie hostí v čase od 13.00 h do 20.00 h alebo po telefonickom dohovore s majiteľom.
 • Odchod z chaty: Chatu je potrebné opustiť v deň odjazdu o 10:00. Neskorší príchod alebo odchod je možný po dohode s majiteľom.
 • Na chate Kukulienka platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory pred chatou. Pri kúrení v krbe je potrebné dodržovať bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k požiaru.
 • Pri vstupe do drevenice je potrebné sa prezuť. Odporúčame preto zobrať si vlastné papuče alebo vhodnú domácu obuv. Vstup v lyžiarkach alebo turistickej obuvi do chaty je prísne zakázaný.
 • Nočný kľud je v čase od 22.00 h do 6.00 h a je povinnosťou hostí ho dodržiavať.
 • Hostia majú právo využívať všetok majetok a zariadenie chaty. Hostia by mali pri príchode prekontrolovať spolu s majiteľom stav a funkčnosť zariadení na chate. Prípadné nedostatky alebo poruchy je potrebné okamžite hlásiť majiteľovi chaty na čísle: 0904 305 628.
 • Hostia nemôžu bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy alebo opravy objektu a zariadení v objekte. Je zakázané robiť zásahy do elektrických sietí, inštalácií a prístrojov.
 • Na chate je potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny týkajúce sa najmä protipožiarnej ochrany a pri používaní elektrických zariadení.
 • Pred odchodom z drevenice je hosť povinný vypnúť všetky elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere.
 • Hostia pri príchode obdržia kľúč od chaty. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok 50 ,- Eur.
 • V chate môžu byť ubytovaní iba riadne prihlásení hostia. Na chate platí prísny zákaz prenocovania neregistrovaných cudzích návštevníkov bez súhlasu majiteľa pod pokutou 200 €.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa jeho zákonný zástupca.
 • Posteľná bielizeň, kuchynské utierky a deky sú pred pobytom čisté a nepoškodené. Tieto prostriedky sú v cene ubytovania a slúžia na celý pobyt. Pri výmene na požiadanie účtujeme poplatok 30 €.
 • Hostia môžu parkovať na vyhradenom mieste pred chatou, ktorý nie je strážený. Na parkovisku je možné zaparkovať 3 autá.
 • V objekte sú pripravené nádoby na odpadky. Hostia sú povinní udržiavať na chate poriadok a odpad umiestňovať do pripravených vriec.
 • Hostia sú povinní udržiavať poriadok v celom objekte a v deň odchodu dať chatu do pôvodného stavu tzn. umyť riad, uložiť záhradný nábytok, uložiť hračky v detskom kútiku. V prípade nedodržania tohto bodu im môže byť pri odchode účtovaný poplatok 20 €.
 • Ubytovanie domácich zvierat nie je na chate povolené.
 • Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.).
 • Majiteľ chaty nezodpovedá za škody spôsobené na majetku hosťa počas pobytu.
 • Hosť počas pobytu zodpovedá za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia alebo inventára chaty podľa platných právnych predpisov.
 • Na začiatku pobytu majiteľ vyžaduje od hostí kauciu vo výške 150 €, ktorú po ukončení pobytu hosťom v plnej výške vráti, ak nedošlo k poškodeniu majetku chaty alebo iným ujmám na zariadení chaty.
 • V prípade, že hosť závažným spôsobom poruší ubytovací poriadok alebo spôsobí škody na zariadení chaty, majiteľ chaty ma právo ukončiť pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby bez náhrady ceny za ubytovanie a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení chaty.
 • Tento poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internetovej stránke chatakukulienka.sk a ubytovaní hostia sú s ním oboznámení. Pri nástupe na pobyt hostia potvrdzujú spojím podpisom súhlas so všetkými bodmi Ubytovacieho poriadku. Neznalosť ubytovacieho poriadku nie je dôvodom na neplnenie povinností.